Algemene voorwaarden Tieleman Keukens

Algemene voorwaarden Tieleman Keukens

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zijn uitsluitend voor intern gebruik en kunnen ten alle tijden worden aangepast of verwijderd.

Neem contact op

Geplaatste Tieleman Keuken
  • Kies een pagina
  • Mijn stijlboek
Algemene voorwaarden Tieleman Keukens


Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en alle met ons gesloten overeenkomsten.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden ons alleen indien en voorzover wij ons daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2 Alle door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende drie weken te rekenen vanaf de datum van de offerte. Wij zijn slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door afnemer schriftelijk binnen drie weken te rekenen vanaf de datum van de offerte wordt bevestigd.

2.3 Door ons uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. In de offerte opgenomen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, stalen en modellen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De intellectuele eigendom van alle door ons verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, modellen, blijven ons eigendom, ongeacht of deze aan afnemer of een derde ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Zij dienen op ons eerste verzoek te worden teruggegeven, onverminderd andere aan ons ten dienste staande maatregelen tot waarborging van onze rechten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan door ons is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Voorts dient afnemer ons in staat te stellen de overeenkomst uit te voeren, hetgeen inhoudt dat afnemer er in ieder geval voor zorgdraagt dat de plaats van uitvoering van de werkzaamheden alsmede de toegang hiertoe bereikbaar is, de aldaar aanwezige condities toereikend zijn en wij kunnen beschikken over de benodigde faciliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de benodigde energie.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan ons zijn verstrekt dan wel afnemer er niet voor zorgdraagt dat voldaan is aan het bepaalde in de tweede volzin van artikel 3.1, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan afnemer in rekening te brengen.

3.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoort te zijn. Afnemer is aansprakelijk voor verlies van en schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die wij gedurende de uitvoering van de overeenkomst bij afnemer aanwezig hebben.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Indien zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, belastingen dan wel invoerrechten of andere overheidsheffingen zijn wij gerechtigd prijsstijgingen aan afnemer door te berekenen.

3.7 De door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen, zoals de verwijderingsbijdrage, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, zonder dat dit leidt tot enig recht op (schade)vergoeding aan de zijde van afnemer. Wij zullen afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen wij afnemer hierover tevoren inlichten, zonder dat afnemer enig recht op (schade)vergoeding heeft.

Artikel 5 Levertijd

5.1 Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Indien een termijn wordt overschreden of de verwachting daartoe bestaat, zullen wij aan afnemer de oorzaak van de overschrijding en de te verwachten nieuwe termijn voor levering opgeven.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd zijn wij niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd.

Artikel 6 Levering

6.1 Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan wanneer wij na kennisgeving de zaak hebben aangeboden, dan wel hebben doen aanbieden.

6.2 Levering vanuit onze magazijnen geschiedt op de begane grond op een door afnemer aan te wijzen plaats, levering rechtstreeks van de fabrikant c.q. de importeur aan afnemer geschiedt op de harde weg. Kosten voortvloeiende uit aflevering op een andere plaats kunnen door ons aan afnemer in rekening worden gebracht.

6.3 Afnemer draagt er zorg voor dat, voorzover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken.

Artikel 7 Onderzoek en reclame

7.1 Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-)verkeer gelden.

7.2 Eventueel zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Afnemer dient van zijn bevindingen kennis te geven op een hem voor te leggen formulier. Bij uitvoering van een overeenkomst door rechtstreekse levering van de fabrikant c.q. importeur dient hij zijn bevindingen rechtstreeks op de vrachtbrief/leveringsbon te vermelden.

7.3 Andere reclames dan hiervoor vermeld terzake van onmiddellijk zichtbare gebreken en/of beschadigingen worden door ons niet geaccepteerd. Reclames inzake niet onmiddellijk zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen binnen drie dagen na de constatering schriftelijk aan ons te worden opgegeven. Geringe verschillen tussen offertes, ontwerpen, monsters en modellen, alsmede uitvoering of afmetingen kunnen geen grond opleveren voor reclames.

7.4 Indien de reclames door ons gegrond worden bevonden, zullen wij, zulks te onzer keuze,

overgaan tot herstel of vervanging van het daarvoor in aanmerking komende, zonder dat afnemer recht heeft op verdere schadevergoeding. Indien afnemer gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons op de wijze zoals door ons aangegeven. Vervangen onderdelen dienen aan ons te worden teruggeleverd.

Garantie op door derden toegeleverde zaken kan nooit groter zijn dan de garantie welke ons wordt verleend door de fabrikant c.q. importeur van die zaken. Onoordeelkundig gebruik aan de zijde van afnemer leidt tot verval van iedere aan onze zijde bestaande garantieverplichting. Iedere bestaande garantieverplichting vervalt eveneens indien afnemer reparaties e.d. laat uitvoeren door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze zijde.

7.5 Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.

7.6 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van een termijn van 6 (zes) maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden. In geval afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedraagt de in de eerste volzin genoemde termijn 1 (één) jaar.

Artikel 8 Opslag zaken

8.1 Afnemer heeft het recht om, wanneer de door hem bestelde zaken door ons ter levering worden aangeboden, ons schriftelijk te verzoeken de betreffende zaken tot een hem conveniërend tijdstip in onze magazijnen op te slaan. Een zodanig verzoek geldt voor de toepassing van artikel 6 als levering. Opslag in onze magazijnen geschiedt gedurende een periode van twee maanden kosteloos. Voor een periode langer dan twee maanden kunnen door ons kosten in rekening worden gebracht.

8.2 Heeft afnemer een verzoek als vermeld in het eerste lid gedaan, dan geschiedt de levering op afroep, met dien verstande dat in een zodanig geval door ons een levertijd tussen afroep en levering kan worden aangehouden van minimaal zeven dagen.

8.3 Wanneer de levering in gedeelten geschiedt, wordt iedere zending als een afzonderlijke levering beschouwd en in rekening gebracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Wij blijven eigenaar van alle door ons aan afnemer verkochte zaken, zolang afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

9.2 Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en de zaken niet aan derden af te staan, te verpanden of op enige wijze te bezwaren of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient netto contant bij aflevering te geschieden, zonder korting, inhouding of verrekening, ook indien de overeenkomst mede aanneming van werk omvat, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Ingeval een factuur toegezonden wordt, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

10.3 Indien afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van de factuur, is afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,--.

10.4 Indien sprake is van een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk omvat, gelden

- tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen- de volgende betalingscondities:

- bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som,

- na de aanvoer van de materialen 30%,

- onmiddellijk na de oplevering 30% en

- één maand na de oplevering de resterende 10%.

10.5 Afnemer ontvangt steeds een deelfactuur. Ingeval afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling geldt het in lid 3 van dit artikel bepaalde.

Artikel 11 Annulering

11.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, indien wij op het moment van de annulering de zaken reeds onherroepelijk hebben besteld. Indien de zaken nog niet onherroepelijk zijn besteld, is afnemer een schadevergoeding van 15% verschuldigd.

Artikel 12 Meer/minderwerk

12.1 Als meerwerk zullen door ons in rekening worden gebracht alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door afnemer worden verlangd. Wij zijn voorts gerechtigd kosten die ontstaan doordat afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken aan afnemer extra in rekening te brengen. Minderwerk wordt verrekend bij de eindafrekening.

12.2 Wij zijn gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, tenzij dit bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk is uitgesloten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade aan zaken van afnemer, opgekomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alle uitgevoerde werkzaamheden zoals keukenmontage en sloop- en installatiewerkzaamheden in de ruimste zin, uitvoeren van werken in, op of aan bestaande burgerlijke en utiliteitsbouw, inclusief kleine elektriciteits-, gas-, loodgieter- en CV-werkzaamheden, met uitzondering van groot onderhoudswerk, alsmede alle in het kader van ons bedrijf uitgevoerde werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 2.500,-- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, tenzij in de voorkomende gevallen onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een lager bedrag door assuradeur wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door onze verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

13.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

13.4 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van een termijn van 6 (zes) maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden. In geval afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedraagt de in de eerste volzin genoemde termijn 1 (één) jaar

13.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie wij ons bedienen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht aan onze zijde wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf worden daaronder begrepen.

14.3 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

14.4 Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Ontbinding

15.1 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van afnemer hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Ingeval wij tot ontbinding overgaan, zijn al onze vorderingen op afnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst zullen in eerste aanleg

worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, tenzij de Kantonrechter bevoegd is.

Geplaatste Tieleman-keuken
  • Kies een pagina
  • Mijn stijlboek